Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους Α.Σ.Ο.Ν.Ι.
Δήλωση Εγγραφής Σκοπευτή ΣΚ.Ο.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 "Προσωπικών δεδομένων GDPR"

Ιατρική Βεβαίωση
6 Φωτογραφίες Έγχρωμες (ταυτότητας)
1 Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας  (δύο όψεων)

Περίπτωση Εγγραφής ανηλίκου
  • Απαραίτητη Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου κηδεμόνα
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως εάν δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα